CIQ (Custom Immigration Quarantine) คือการที่ผู้โดยสารผ่านการตรวจคนออกเมือง และตรวจเช็คสัมภาระจากศุลกากรแล้ว พร้อมเดินทางออกจากประเทศ เช่นผู้โดยสารที่เดิมทางจากภูเก็ต หรือเชียงใหม่ จะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระจากต้นทางดังกล่าว ผู้โดยสารของสายการบินจะได้รับสติ๊กเกอร์ CIQ มาแปะหน้าอก เมื่อเดินทางถึงสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารจะถูกแยกไปที่ขาออก โดยไม่ต้องมาเข้าพิธีการที่สุวรรณภูมิอีก